Menu

Nowelizacja normy ISO 14001 czyli ISO 14001 2015

Norma ISO 14001, traktująca o konieczności ochrony środowiska i zarządzania działalnością firmy w taki sposób, by jej procesy nie miały negatywnego wpływu na otoczenie przeszła w 2015 kolejną aktualizację.

Tym razem, poza rozszerzeniem wymagań i uogólnieniem niektórych zagadnień wprowadzono także zupełnie nową konstrukcję normy, dzięki której harmonizowanie jej z innymi standardami zarządzania organizacją jest dziś jeszcze łatwiejsze. Jakie podstawowe założenia znalazły się w nowelizacji normy ISO 14001 i w jaki sposób przygotować się do wprowadzenia zmian do systemu zarządzania środowiskowego?

Środowisko

Podstawowe założenia ISO 14001 2015

ISO 14001 2015 to zbiór wymogów i wskazówek dla firm, które chcąc zapobiegać zbędnym zanieczyszczeniom środowiska są gotowe na wprowadzenie w swojej działalności systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego. Wymagania ISO 14001:2015 uwzględniają przede wszystkim potrzeby społeczno-ekonomiczne i ogólne wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska, lecz jednocześnie mają na uwadze zrównoważony rozwój firmy i podkreślają, że wprowadzenie zrównoważonego systemu zarządzania środowiskowego wpływa pozytywnie na działalność organizacji.

Powodem, dla którego wiele firm decyduje się dziś na działanie według zasad określonych w ISO 14001 2015 jest uzyskanie udokumentowanego statusu firmy odpowiedzialnej, w pełni świadomej zagrożeń płynących z jej strony w kierunku środowiska i działającej na rzecz minimalizowania negatywnych skutków swojej działalności. Norma ISO 14001:2015 zakłada, że firmy będą na bieżąco dostosowywać się do wytyczonych przez normę standardów i dążyć do osiągania własnych celów środowiskowych poprzez właściwą identyfikację własnych możliwości, lecz także zagrożeń i ryzyka, oraz dążenie do doskonalenia własnych działań.

Zmiany w wersji ISO 14001:2015

Pierwszą istotną nowością w normie ISO 14001:2015 jest zwiększenie znaczenia zarządzania środowiskowego w procesie planowania strategii organizacji. Wprowadzone w nowelizacji wymagania pomagają organizacjom zrozumieć pojęcie kontekstu organizacyjnego w celu jego zidentyfikowania i zrozumienia wpływu poszczególnych czynników na ogólny efekt działalności firmy na środowisko. Norma ISO 14001:2015 kładzie przy tym szczególny nacisk na kwestie związane z potrzebami i oczekiwaniami poszczególnych stron firmy (w tym wymagania regulacyjne), a także na rolę lokalnych, regionalnych lub globalnych warunków środowiskowych bezpośrednio wpływających na działanie organizacji.

Równie mocny nacisk kładziony jest na rolę najwyższego kierownictwa, które od teraz będzie miało obowiązek wspierania zarządzania środowiskowego w organizacji i nie będzie mogło przerzucić odpowiedzialności za te zadania na grupę wyznaczoną do sprawowania pieczy nad zarządzaniem środowiskowym.

W kontekście konkretnych działań na rzecz środowiska, norma ISO 14001:2015 wymaga od organizacji zobowiązania się do podejmowania proaktywnych działań zmierzających do ochrony środowiska przed skażeniami i degradacją. Choć pojęcie ochrony środowiska nie jest tu bezpośrednio definiowane, norma podkreśla fakt, że wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego może zapobiegać zanieczyszczeniom, prowadzić do bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów, łagodzić zmiany klimatyczne, a także chronić różnorodność biologiczną i lokalne ekosystemy.

Do wymagań normy ISO 14001:2015 wprowadzono też konieczność opracowania przez firmy nowej strategii komunikacji środowiskowej, z równym naciskiem na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Wymóg ten nakazuje przekazywanie spójnych i wiarygodnych informacji konsumentom i partnerom biznesowym oraz ustanowienie odpowiednich mechanizmów działania organizacji opartych o założenia poprawy systemu zarządzania środowiskowego

Szkolenia ISO 14001 drogą do sprawnej aktualizacji systemu

Norma ISO 14001:2015 nie powinna stanowić większego problemu dla przedsiębiorców, którzy do tej pory certyfikowali się do poprzedniej wersji normy. Od 2018 roku wszyscy chcący utrzymać swój certyfikat muszą jedynie udowodnić wprowadzenie zmian założonych przez ISO 14001:2015 przechodząc pozytywnie audyt certyfikacyjny, co w przypadku organizacji rzetelnie podchodzących do kwestii zarządzania środowiskowego będzie wyłącznie formalnością.